Jaunos ir karstos online dating 17 dating 21 ohio

6854933580_2c8b688306_z

gadā sasniedza EUR 3,4 miljardus, kas atbilst 2,5 % no veiktajiem maksājumiem. , ka viņu ziņojumos ietvertā informācija sniedz patiesu un skaidru priekšstatu; resursi, kas piešķirti darbībām, ir izlietoti paredzētajam mērķim un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu; ieviestās kontroles procedūras sniedz vajadzīgās garantijas par to, ka pamatā esošie darījumi ir likumīgi un pareizi. Visos gadījumos attiecīgie deleģētie kredītrīkotāji ir pieņēmuši rīcības plānus, lai novērstu attiecīgās nepilnības un mazinātu izrietošos riskus., piemēram, vienkāršojot noteikumus un procedūras, uzlabojot un sasaistot finanšu IT sistēmas, kā arī turpinot piesaistīt un apvienot ārēju finanšu zinātību.Darbvietu izveides, izaugsmes un ieguldījumu veicināšana joprojām ir ES budžeta vissvarīgākā prioritāte, ko 2016. septembrī runā par stāvokli Savienībā apstiprināja priekšsēdētājs Ž. gada vidū plānotajiem EUR 315 miljardiemŅemot vērā šos labos rezultātus, Komisija 2016.gada septembrī ierosināja pagarināt fonda darbības laiku un dubultot tā finansiālās spējas, tādējādi nodrošinot iespēju līdz 2020.

Daži pirmie orientējošie rezultāti, kas gūti izglītības projektā pārmaiņu novēršanas rīks, ES nolēma, ka 2014.–2020.Piemērs resursu apvienošanai, lai gūtu apjomradītus ietaupījumus un uzlabotu kontroles sistēmu izmaksu lietderību, ir Komisijas izveidotais Kopējais atbalsta centrs, kas apkalpo 20 dienestus un citas struktūras, piemēram, izpildaģentūras vai kopuzņēmumus, kas iesaistīti pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” īstenošanā..Šis ziņojums izveidots, pamatojoties uz informāciju programmu paziņojumos, kuri ir daļa no budžeta priekšlikuma 2018.gadam, kā arī informāciju Komisijas dienestu sagatavotajos 2016.gada darbības pārskatos un citos avotos, piemēram novērtējumos Tas sniedz ieskatu šajos dokumentos, kuros ir pieejami precīzāki ziņojumi par programmu mērķiem un rādītāju sasniegšanas progresu, mērot salīdzinājumā ar kritērijiem un mērķiem. pārskata gadu, tajā ir izmantoti jaunākie pieejamie dati, kuri reizēm attiecas uz iepriekšējiem pārskata gadiem.Tas galu galā samazina birokrātisko slogu, samēro saņēmēju kontroles izmaksas, samazina kļūdu līmeni, uzlabo datu kvalitāti, kā arī saīsina dotāciju piešķiršanas un izmaksāšanas laikposmus.

You must have an account to comment. Please register or login here!